Obec Lukavica
ObecLukavica

Spustili sme pre vás nový web.

Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva je jednou z miestnych daní.

Predmet dane

Predmetom dane je to, za čo sa daň platí - za osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely zákona o miestnych daniach nie sú pozemky, ktoré obec prenajala. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

Daňovník

Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, pri tejto dani fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Základ dane

Základom dane (t.j. od čoho výška dane závisí) za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

Sadzba dane

Určuje ju obec za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 (t. j. od kedy sa stáva užívateľ verejného priestranstva daňovníkom) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť, vyrúbenie dane a platenie dane
 
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Tlačivo "
Obec vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených obcou.
Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená.
Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

Správa dane

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa užívané verejné priestranstvo nachádza. Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením podrobnosti k dani za užívanie verejného priestranstva, najmä sadzbu dane, miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, vyhradí priestory na dočasné parkovanie motorového vozidla, podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane.

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
oblačno 29 °C 17 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 29/18 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 27/17 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 25/15 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Scroogeova minulosť

obec Lukavica

Kde nás nájdete?

Obecný úrad Lukavica

Lipová 1409/1

962 31 Lukavica