Obec Lukavica
ObecLukavica

Spustili sme pre vás nový web.

Register adries

Nový zákon o registri adries a ním novelizované právne normy nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Nový zákon o registri adries poskytuje legislatívny rámec pre fungovanie registra adries, a to predovšetkým na účely ich využitia v budúcnosti ako referenčných údajov inými štátnymi orgánmi na výkon ich činnosti, ako aj na účely podpory činnosti orgánov zabezpečujúcich ochranu života, zdravia a majetku osôb /hasiči, polícia, záchranná služba a pod./, rovnako však pre potreby podnikateľskej sféry a obyvateľov Slovenskej republiky.

Register adries je štátna evidencia popisujúca umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky.
 Platná právna úprava definuje mechanizmy poskytovania údajov z registra a povinnosti orgánov verejnej správy pri zhromažďovaní údajov o adresách.
Zavádza tiež do nášho právneho poriadku nové inštitúty
 

Adresa a identifikátor adresy

Adresou sa rozumie súbor údajov identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu bytovej i nebytovej budovy alebo vstupov do budovy, ktorým bolo určené orientačné číslo.
Tieto údaje vyplývajú z administratívno-správneho usporiadania SR, z údajov viažúcich sa na polohu budovy a na jej označenie súpisným a orientačným číslom, ako aj z adresného bodu ako priestorového údaju.

Tieto údaje sú:

  • názov kraja
  • názov okresu
  • názov obce alebo názov vojenského obvodu
  • názov mestskej časti, ak ide o obec, ktorá je mestom a člení sa na mestské časti
  • názov časti obce alebo vojenského obvodu, ak sa obec alebo vojenský obvod členia na časti
  • názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ak sú určené
  • súpisné číslo
  • orientačné číslo, ak je určené
  • adresný bod

Jednej budove, ktorá nemá určené orientačné číslo, resp. má určené len jedno orientačné číslo, bude môcť byť priradená jedna adresa. Ak má budova viac vstupov, bude ku každému vstupu do budovy, ktorá má určené orientačné číslo, priradená jedna adresa.
 
Úlohou identifikátora adresy , ktorý bude mať formu množiny alfanumerických znakov, je jednoznačná identifikácia adresy pre potreby registra a na účely komunikácie s inými informačnými systémami.


Adresný bod a geografická os ulice

Sú to údaje vyjadrené v priestorových súradniciach Európskeho terestrického referenčného systému 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.

Adresný bod ako priestorový údaj označuje polohu vstupu do budovy, geografická os označuje polohu geometrickej osi ulice prechádzajúcej spojnicou lomových bodov ulice.

Údaje o nich sa budú získavať od vlastníkov či stavebníkov budovy, resp. od obcí. Predpokladá sa, že vyhotovenie adresného bodu si vlastník či stavebník budovy objedná súčasne s vyhotovením geometrického plánu, ktorý podľa stavebného zákona povinne predkladá k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Register

Register adries bude obsahovať údaje o adrese a identifikátore adresy a ďalšie údaje, na základe ktorých možno budovu identifikovať a zistiť polohu jej hlavného vstupu či iných vstupov do budovy s určeným orientačným číslom.

O každej adrese budú v registri tieto povinné údaje :

1. údaje o budove:

údaj o tom, či ide o bytovú budovu alebo nebytovú budovu
kód druhu stavby, ak ide o bytovú budovu
údaj o tom, či sa v nej nachádzajú byty, ak ide o bytovú budovu, v ktorej sa nachádzajú byty
údaj o čísle bytu a podlaží, na ktorom sa byt nachádza
údaj o tom, či obec, v ktorej sa budova nachádza, je mestom
údaj o tom, či sa budova nachádza vo vojenskom obvode, ak sa budova nachádza v časti obce
údaj o tom, či má táto časť obce samostatné číslovanie budov súpisnými číslami a orientačnými číslami
číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu.

2. údaje o poštovom smerovacom čísle

Register bude mať aj geografickú časť – zobrazenie polohy každého adresného bodu a geografické osi ulíc. Geografickú časť tvorí mapový podklad vyhotovený tak, aby umožňoval vyznačenie adresných bodov a geografických osí ulíc v priestorových súradniciach.

Vzory zamerania adresných bodov, podrobnosti o ich vyjadrení, vyznačení polohy adresného bodu a geografickej osi v geografickej časti registra upraví všeobecne-záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra v spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

Údaje v registri adries sa budú pokladať za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nebude preukázaný opak

Správa registra adries

Správcom registra adries bude ministerstvo vnútra. Ministerstvo bude zapisovať, vymazávať a opravovať v registri v zákone vymenované údaje o adrese a tiež identifikátor adresy. Identifikátor adresy určí ministerstvo každej adrese pri jej vzniku.

Návrh zákona určuje lehoty, povinnosti a oprávnenia obcí, ale aj vlastníkov budov, správcov či spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytovým priestorov; rovnako pošte ako poskytovateľovi univerzálnej služby. V zákone sú uložené spôsobom, aby povinnosť zápisu, zmeny, opravy či výmazu urobil ten orgán, ktorý je najlepšie schopný tieto skutočnosti zistiť a evidovať.

Metodické usmernenia a kontroly k týmto povinnostiam budú zabezpečovať okresné úrady, ktoré budú vykonávať aj povinnosti obcí, ktoré z technických dôvodov nebudú pripojené na informačný systém registra adries.

Poskytovanie údajov z registra

Orgánom verejnej moci alebo ním určenému prevádzkovateľovi informačného systému na účely plnenia úloh sa údaje z registra poskytnú na základe dohody v elektronickej podobe, a to aj automatizovaným spôsobom.
Iným žiadateľom poskytne ministerstvo údaje z registra na základe žiadosti vo forme elektronického odpisu či listinného výstupu, ako aj automatizovaným spôsobom na základe dohody.
Register bude verejne a bezplatne prístupný aj prostredníctvom webového sídla ministerstva vnútra, takto poskytované údaje však budú mať informatívny charakter bez právnej záväznosti.

Prechodné obdobie

Návrh zákona obsahuje prechodné ustanovenia. Nimi sa navrhuje riešiť prvotné naplnenie registra adries údajmi vo vzťahu k budovám a adresám, ktoré budú existovať ku dňu účinnosti zákona. V súčinnosti s obcami by to ministerstvo vnútra malo stihnúť v priebehu jedného roka.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
slabý dážď 29 °C 18 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 27/17 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 25/15 °C
pondelok 24. 6. slabý dážď 25/13 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obec Lukavica

Kde nás nájdete?

Obecný úrad Lukavica

Lipová 1409/1

962 31 Lukavica