Obec Lukavica
ObecLukavica

Spustili sme pre vás nový web.

Prihlásenie sa na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana.
Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky.
Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak.
Za časť budovy sa považuje aj byt.
Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.
Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo.
Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia.
Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.
Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.
Pri hlásení trvalého pobytu môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.

K prihláseniu na trvalý pobyt potrebujete:

 • 1x prihlasovací lístok k trvalému pobytu
 • 1x oznámenie zmeny trvalého pobytu
 • 1x odhlasovací lístok z trvalého pobytu

formuláre sú k dispozícii na stránke obce v sekcii Tlačivá na stiahnutie, ktoré si môžete stiahnuť a doniesť zo sebou na OcÚ Lukavica vypísať ich však musíte priamo na úrade alebo sú k dispozícii aj priamo na OcÚ Lukavica.

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaz
 • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve budovy ( List vlastníctva z katastra nehnuteľností vybavený pečiatkou katastra nie starší ako 3 mesiace k dátumu prihlásenia, vytlačený LV z kataster portálu nie je akceptovaný )
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka a všetkých spoluvlastníkov budovy.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak :

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2
 • alebo ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
 • vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Občan je povinný uviesť tiež nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko
 • dátum, miesto a okres narodenia
 • štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 • rodné číslo
 • okres pobytu
 • obec pobytu
 • časť obce
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu
 • predchádzajúci trvalý pobyt

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

 • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt v ktorom uvedie:
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia
 • okres narodenia
 • štát narodenia ak sa občan narodil v zahraničí
 • rodné číslo
 • adresu nového trvalého pobytu
 • adresu predchádzajúceho trvalého pobytu
 • dátum a podpis

Uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu:

 • meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu
 • názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu
 • toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Následne po zaevidovaní zmeny trvalého pobytu obecným úradom je občan povinný dostaviť sa na Okresné riaditeľstvo policajného zboru Slovenskej republiky za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu.

Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení.
Súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa posledného hore uvedeného bodu sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.
Pri hlásení trvalého pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých trvalý pobyt hlási.
Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na trvalý pobyt.
 
Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa hore uvedených kritérií, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava.

Ide o prípady zrušenia trvalého pobytu:

 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo;

takýto návrh nemožno podať voči:

 • vlastníkovi, spoluvlastníkovi
 • manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • ak budova zanikla

V týchto prípadoch občan predkladá iba doklad preukazujúci jeho totožnosť (občiansky preukaz príp. ak ho nemá, tak pas) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.

Toto ustanovenie má cieľ zabezpečiť trvalý pobyt i bezdomovcom.
Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike.
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu v zahraničí.
Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia uvedeného dokladu ohlasovni.

Skončenie trvalého pobytu

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať :

odhlasovací lístok z trvalého pobytu, ktorého vzor určí ministerstvo.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu
v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Kde hlásiť trvalý pobyt?

Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obecnému úradu (v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu).

Za písomné oznámenie o mieste pobytu občanov sa vyberá správny poplatok 3 €

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
dážď so snehom 7 °C 2 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 10/0 °C
streda 24. 4. mierny dážď 8/5 °C
štvrtok 25. 4. dážď so snehom 8/2 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obec Lukavica

Kde nás nájdete?

Obecný úrad Lukavica

Lipová 1409/1

962 31 Lukavica