Obec Lukavica
ObecLukavica

Spustili sme pre vás nový web.

Prihlásenie sa na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu.
Prechodný pobyt je obmedzený dĺžkou - minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov.
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

K prihláseniu na prechodný pobyt potrebujete:

 • 1x prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 • 1x oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt

formuláre sú k dispozícii na stránke obce v sekcii Tlačivá na stiahnutie, ktoré si môžete stiahnuť a doniesť zo sebou na OcÚ Lukavica vypísať ich však musíte priamo na úrade, alebo sú k dispozícii aj priamo na OcÚ Lukavica.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti predkladá občan ku ktorému sa hlási na prechodný pobyt ( List vlastníctva z katastra nehnuteľností vybavený pečiatkou katastra nie starší ako 3 mesiace k dátumu prihlásenia, vytlačený LV z kataster portálu nie je akceptovaný )
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko
 • dátum, miesto a okres narodenia
 • štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí
 • rodné číslo
 • okres pobytu
 • obec pobytu
 • časť obce
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu
 • dobu prechodného pobytu, ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky štát a miesto pobytu
 • údaj o poslednom trvalom pobyte

Tieto údaje hlási na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.
 

Lehota na vybavenie: na počkanie


Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov.
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť prechodný pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť prechodný pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú starostlivosť a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť prechodný pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť prechodný pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Pri hlásení prechodného pobytu podľa predchádzajúcich odsekov predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, hore uvedené doklady za občanov, ktorých prechodný pobyt hlási.
Ten, kto hlási prechodný pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný prihlasovací lístok na prechodný pobyt.

Kde hlásiť prechodný pobyt?

Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci.

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
slabý dážď 29 °C 18 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 27/17 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 25/15 °C
pondelok 24. 6. slabý dážď 25/13 °C

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

obec Lukavica

Kde nás nájdete?

Obecný úrad Lukavica

Lipová 1409/1

962 31 Lukavica